Algemene Voorwaarden BNO /
Merlou Visual Storytelling
Maart 2021

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle
offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de
opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever) en de opdrachtnemer (hierna: Ontwerper)
gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts
schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Ontwerper.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 (twee) maanden geldig. Prijsopgaven kunnen
wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen
zijn exclusief BTW. De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en
aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever
staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan de
Ontwerper verstrekte gegevens waarop de Ontwerper de offerte baseert.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de
Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Ontwerper begint met
het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen
en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en
bedingen binden de Ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de Ontwerper zijn
bevestigd.
2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 De Ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te
voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven
naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en
professioneel handelende Ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover
noodzakelijk zal de Ontwerper de Opdrachtgever op de hoogte houden van de
voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De Opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een
tijdige en juiste levering door de Ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten)
aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.
2.3 Een door de Ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is
indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de Ontwerper:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of
instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,
merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van
derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt
overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of
proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen
reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,
wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid
van ondergeschikte betekenis zijn.
2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na
afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Ontwerper meegedeeld, bij gebreke
waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te
hebben aanvaard.
3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de
uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van
de Opdrachtgever kan de Ontwerper, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als
gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen
vergoeding afspreken.
2/5 Algemene Voorwaarden BNO / maart 2021
3.2 Wanneer de Ontwerper op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten
van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de Ontwerper
namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de Ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak
met Opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden
betrekt, waarna deze goederen of diensten worden (door)geleverd of doorverkocht aan
de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of
aparte afspraken met de toeleverancier ook jegens de Opdrachtgever. De Ontwerper
stelt de Opdrachtgever in staat kennis te nemen van de algemene voorwaarden van
en/of aparte afspraken met de toeleverancier.
3.4 Wanneer de Ontwerper, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of
aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de
Opdrachtgever op verzoek van de Ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene
Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3.5 De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de Ontwerper derden in wanneer
dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de
Ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden
ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6 De Ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van
door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de
Ontwerper zijn ge ntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.
De Ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.
4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten voortvloeiend uit de opdracht
komen toe aan de Ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Ontwerper daartoe bevoegd,
tenzij anders overeengekomen. Onder “intellectuele eigendomsrechten” wordt
uitdrukkelijk verstaan: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten,
modelrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis,
handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet
vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of
gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de
eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk
vastgelegd. Tot het moment van overdracht en betaling van de daarvoor
overeengekomen vergoeding wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5
van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 De Ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit
rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te
(laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder
voorafgaande toestemming van de Ontwerper het resultaat zonder vermelding van de
naam van de Ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de
Ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen,
ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken,
werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten,
films, (audio- en video)presentaties, broncodes, bronbestanden en andere materialen of
(elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de Ontwerper, ongeacht of deze aan de
Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen voor de
overdracht van voorgenoemde resultaten een nader overeen te komen vergoeding
afspreken.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben de Opdrachtgever en de Ontwerper jegens
elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de door de Ontwerper tot stand gebrachte
(originelen van de) resultaten zoals genoemd in 4.4, tenzij anders overeengekomen.
5 Gebruik van het resultaat
5.1 Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen die volgen uit
de overeenkomst met de Ontwerper, verkrijgt hij/zij het recht tot gebruik (licentie) van
het resultaat van de opdracht overeenkomstig de bestemming. Zijn er over de
bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik
waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit
de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden
rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal
worden geregeld.
3/5 Algemene Voorwaarden BNO / maart 2021
5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van
de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren
dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De Ontwerper kan aan
deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een aanvullende
vergoeding.
5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de
Ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste
drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in verhouding
staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5.5 Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Ontwerper niet (langer)
toegestaan het resultaat van de opdracht te gebruiken dan wel verder uit te (laten)
werken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot
gebruik (licentie) komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de
redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt be indigd om redenen genoemd in artikel 8.1
van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten
overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de
Opdrachtgever zijn overgedragen.
5.6 De Ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de
vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten,
promotie, waaronder begrepen gebruik op het internet, websites en social media,
wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het
om fysieke resultaten gaat.
6 Honorarium en kosten
6.1 De Ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit
kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag of een andere tussen
partijen overeengekomen vergoeding.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Ontwerper voor de
uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor
prints, kopie n, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie
en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel
mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt
afgesproken.

6.3 Wanneer de Ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke
en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of
briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere
werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op
basis van de gebruikelijk door de Ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De
Ontwerper zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door
omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

7 Betaling en opschorting
7.1 De Ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever mag
de Ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of
periodiek in rekening brengen.

7.2 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting,
binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de
factuur anders vermeldt.

7.3 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Ontwerper totdat
alle bedragen die de Opdrachtgever aan de Ontwerper op grond van de tussen partijen
gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Ontwerper zijn voldaan.

7.4 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de
verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een
minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.5 De Ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn
is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14
dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de Ontwerper door een mededeling of
gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.
4/5 Algemene Voorwaarden BNO / maart 2021

8 Toerekenbare tekortkoming, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Partijen zullen elkaar in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in
gebreke stellen, en de andere partij met inachtname van een redelijke termijn in staat
stellen om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te
herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

8.2 Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst (tussentijds) opzegt zonder dat sprake is
van een toerekenbare tekortkoming door de Ontwerper, of wanneer de Ontwerper de
overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium
en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een
schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan
van de Ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt
afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend
uit de door de Ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane
verbintenissen met derden, alsmede 30 (dertig) % van het resterende deel van het
honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd
zou zijn.

8.4 Zowel de Ontwerper als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden
terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot
faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend, dan wel de
andere partij komt te overlijden.

8.5 Wanneer de werkzaamheden van de Ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten
van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden
be indigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn
van ten minste 3 (drie) maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de
gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Ontwerper blijft afnemen, dan wel de
Ontwerper financieel zal compenseren voor de gemiste omzet en gemaakte kosten.
9 Garanties en vrijwaringen
9.1 De Ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en
dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de
Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper
garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan,
voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten
van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 De Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper, of door de Ontwerper bij de opdracht
ingeschakelde derden, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de
toepassingen of het gebruik van de resultaten van de opdracht. Dit laat onverlet de
aansprakelijkheid van Ontwerper jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de
garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in
artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of
gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
10 Aansprakelijkheid
10.1 De Ontwerper is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever
die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ontwerper toe te rekenen
tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Aansprakelijkheid van de Ontwerper
voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend
gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, verminkte of vergane gegevens of
materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.2 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Ontwerper, is de totale
aansprakelijkheid van de Ontwerper beperkt tot het honorarium van de Ontwerper voor
de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,- en is in ieder geval te allen tijde beperkt tot
maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de Ontwerper
uitkeert. Het bedrag waarvoor de Ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is,
wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn
verzekerd.

10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de
opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is ge indigd.
5/5 Algemene Voorwaarden BNO / maart 2021
11 Privacy
Wanneer de Ontwerper in het kader van de te verrichten diensten persoonsgegevens
van (klanten van) de Opdrachtgever moet verwerken, dan wordt de Ontwerper als
“verwerker” en de Opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten.
12 Overmacht
12.1 Indien n van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, maar dit
hem/haar niet kan worden toegerekend (overmacht), is die partij niet aansprakelijk en
wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand.

12.2 Onder overmacht wordt onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan
weersomstandigheden, brand, staking, ziekte, pandemie, epidemie, (oorlogs-) geweld,
hacks, cyberaanvallen of andere technische storingen en omstandigheden die een
gevolg hiervan zijn, zoals overheidsingrepen waaronder quarantainemaatregelen, die
n van de partijen redelijkerwijs verhinderen om na te komen en die tot vertraging
leiden, alsmede vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers en/of andere bij de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

12.3 Indien n van de partijen zich op overmacht beroept dan dient hij/zij zo snel mogelijk de
andere partij schriftelijk op de hoogte te brengen, onder verwijzing naar de nodige
bewijsstukken/redenen.

12.4 Indien de overmachtstoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen
het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te be indigen, voor zover de
overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

12.5 In het geval van overmacht heeft de Ontwerper recht op dat gedeelte van het
honorarium voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de
kosten die de Ontwerper reeds heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn, bijvoorbeeld in
verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder
schadeplicht te annuleren zijn.
13 Overige bepalingen
13.1 Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de
Ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft
verstrekt, zal hij/zij de Ontwerper hiervan voorafgaand op de hoogte stellen.

13.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Ontwerper gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele
onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ontwerper.

13.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en
omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de
andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat
openbaarmaking of mededeling aan derden de Ontwerper of de Opdrachtgever schade
zou kunnen berokkenen. Partijen zullen hun werknemers, dan wel derden, die bij de
uitvoering van de opdracht worden betrokken, ten aanzien van deze feiten en
omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde geheimhoudingsplicht
binden.

13.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht
blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht
wordt genomen.

13.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

13.6 Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden. De
Ontwerper zal Opdrachtgever hierover informeren.

13.7 Op de overeenkomst tussen de Ontwerper en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een geschil in onderling overleg proberen
op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn
overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het
arrondissement waar de Ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de Ontwerper, kennis
van geschillen tussen de Ontwerper en Opdrachtgever.

Maart 2021
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door de BNO

Back to Top